Rechten en Plichten

Een patiënt en een arts (of andere zorgverlener) hebben allebei rechten en plichten. De plichten van de arts of zorgverlener zijn bedoeld om u, als patiënt, betere zorg te geven. En omgekeerd heeft u als patiënt rechten en verplichtingen waardoor uw arts betere medische beslissingen kan nemen. Deze rechten en plichten zijn wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast heeft de patiënt een aantal rechten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Privacy
Het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis vinden de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die te herleiden is naar u, zoals bijvoorbeeld uw naam, BSN nummer of gegevens over uw behandeling. We zorgen dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de privacywetgeving worden behandeld. Patiëntgegevens zijn alleen inzichtelijk voor de direct betrokken zorgverleners. Gegevens worden niet met anderen gedeeld als daar geen expliciete toestemming voor is gegeven door de patiënt of een andere wettelijke grondslag.

Binnen het ziekenhuis is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De functionaris houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en hoe we in het ziekenhuis omgaan met persoonsgegevens. De FG toetst of we aan de privacywet voldoen. Ook adviseert de FG het ziekenhuis over de privacywetgeving.

Heeft u specifieke vragen over privacy? Dan kunt u die stellen aan onze functionaris gegevensbescherming Barbara Gerretsen via privacy@westfriesgasthuis.nl of 0229 208 972.
Voor uw rechten als betrokkene zoals inzage, afschrift, wijziging en vernietiging verwijzen wij u naar aanvragen afschrift medisch dossier.

Meer informatie over uw rechten en plichten kunt u vinden in de brochure: ‘Rechten en plichten‘.