Medisch dossier

Als u bij een specialist onder behandeling bent of bent geweest, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van het Westfriesgasthuis/ Waterlandziekenhuis. U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u een kopie uit uw dossier krijgen.

U kunt een afschrift vragen van uw medisch dossier. Dit kunt u aanvragen bij het centraal medisch archief van het Waterlandziekenhuis, door uw gegevens in te vullen op
dit aanvraagformulier. Deze kunt u inleveren bij de afdeling klantencontacten op de begane grond. U kunt uw dossier op papier opvragen, of digitaal ontvangen op een USB-stick.

Bevestiging

Als het afschrift gemaakt is krijgt u zo spoedig mogelijk een telefonische of schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging zal aangegeven worden hoe en wanneer u de afschriften kunt afhalen.

Hoe lang duurt het?

Wij verwerken dagelijks meerdere verzoeken tot afschrift medisch dossier. Tussen uw aanvraag en verstrekking van uw gegevens zit een periode van drie werkdagen. Als de termijn van drie dagen niet haalbaar is, dan wordt u hierover geïnformeerd door het centraal medisch archief. Als u een afspraak elders maakt voor bijvoorbeeld een second opinion, houd dan rekening met die periode.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een afschrift van het medisch dossier.

USB-stick

Ontvangt u het dossier op een USB-stick? Dan is de USB-stick uw eigendom. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies en of oneigenlijk gebruik. Er staan veel gevoelige medische en persoonsgegevens op de USB-stick. Bij verlies of gebruik door een derde zijn deze direct toegankelijk. Wij adviseren u daarom de USB-stick met een wachtwoord te laten beveiligen.

Legitimatie

Als u de afschriften komt ophalen zullen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Let op!

U kunt het afhalen van uw medisch dossier ook overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld aan een familielid of vriend. Voor die procedure gelden extra afspraken om de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen. Wij geven uw dossier alleen af aan iemand anders dan uzelf indien hij/zij de volgende documenten bij zich heeft:

  • Een machtiging van u waarin u heeft vermeld wie het dossier komt afhalen;
  • kopie van uw legitimatiebewijs;
  • legitimatiebewijs van de afhaler.

Rechten

Als patiënt heeft u recht op inzage, afschrift, correctie, aanvulling of wijziging van uw medisch dossier. Deze rechten zijn geregeld in zowel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wie heeft recht op inzage medisch dossier?
Tussen u en uw behandelend arts geldt het beroepsgeheim. Uw familieleden (of anderen) hebben alleen recht op inzage in uw dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het inzien van hun dossier door hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage.

Afschrift dossier
U heeft ook recht op een afschrift van uw medische gegevens. U kunt een afschrift van uw dossier aanvragen met dit aanvraagformulier.. Voor een afschrift van uw dossier worden geen kosten in rekening gebracht.

Geen volledige inzage medisch dossier
In uitzonderingssituaties kan geweigerd worden u een bepaald gedeelte van uw medisch dossier te laten inzien. Dat mag alleen als de privacy van iemand anders dan uzelf wordt geschaad door inzage in dat deel van uw dossier. Het belang van de privacy van de ander moet daarbij zwaarder wegen dan het belang dat u heeft bij inzage in het betreffende gedeelte van uw medisch dossier.

Recht op correctie, aanvulling of verwijdering
U heeft ook het recht om gegevens in uw dossier te laten corrigeren, te verwijderen of aan te vullen.
U kunt alleen feitelijke gegevens laten verbeteren, zoals bijvoorbeeld fouten in uw naam of geboortedatum. Bent u het niet eens met indrukken, meningen of conclusies van uw zorgverlener? Dan kunt u deze niet laten corrigeren. Maar u kunt in dat geval wel een aanvullende verklaring aan uw medisch dossier laten toevoegen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het Patiëntenservicepunt.


Na overlijden

Ook na uw overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, dient u hiervoor bij leven een machtiging te verstrekken.

Kopie radiologiebeeld

U kunt een kopie opvragen van uw radiologie (beeldvormend) onderzoek via het formulier externe aanvraag kopie Radiologie onderzoek (CD). Bij het insturen van dit formulier dient u een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Hier vindt u uitgebreide informatie en een overzicht van de kosten.