Medisch dossier

Als u bij een specialist onder behandeling bent of bent geweest, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier. Dit dossier is eigendom van het Westfriesgasthuis/ Waterlandziekenhuis. U heeft recht op inzage in uw medische gegevens en op verzoek kunt u een kopie uit uw dossier krijgen.

U kunt een afschrift vragen van uw medisch dossier. Dit kunt u aanvragen bij het centraal medisch archief van het Waterlandziekenhuis, door uw gegevens in te vullen op
dit aanvraagformulier. Deze kunt u inleveren bij de afdeling klantencontacten op de begane grond. U kunt uw dossier op papier opvragen, of digitaal ontvangen op een USB-stick.

Bevestiging

Als het afschrift gemaakt is krijgt u zo spoedig mogelijk een telefonische of schriftelijke bevestiging. In deze bevestiging zal aangegeven worden hoe en wanneer u de afschriften kunt afhalen.

Hoe lang duurt het?

Wij verwerken dagelijks meerdere verzoeken tot afschrift medisch dossier. Tussen uw aanvraag en verstrekking van uw gegevens zit een periode van drie werkdagen. Als de termijn van drie dagen niet haalbaar is, dan wordt u hierover geïnformeerd door het centraal medisch archief. Als u een afspraak elders maakt voor bijvoorbeeld een second opinion, houd dan rekening met die periode.

Kosten

 Er zijn geen kosten verbonden aan het verkrijgen van een afschrift van het medisch dossier.

USB-stick

Ontvangt u het dossier op een USB-stick? Dan is de USB-stick uw eigendom. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid bij verlies en of oneigenlijk gebruik. Er staan veel gevoelige medische en persoonsgegevens op de USB-stick. Bij verlies of gebruik door een derde zijn deze direct toegankelijk. Wij adviseren u daarom de USB-stick met een wachtwoord te laten beveiligen.

Legitimatie

Als u de afschriften komt ophalen zullen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Let op!

U kunt het afhalen van uw medisch dossier ook overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld aan een familielid of vriend. Voor die procedure gelden extra afspraken om de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen. Wij geven uw dossier alleen af aan iemand anders dan uzelf indien hij/zij de volgende documenten bij zich heeft:

  • Een machtiging van u waarin u heeft vermeld wie het dossier komt afhalen;
  • kopie van uw legitimatiebewijs;
  • legitimatiebewijs van de afhaler.

Kopie radiologiebeeld

U kunt een kopie opvragen van uw radiologie (beeldvormend) onderzoek via het formulier externe aanvraag kopie Radiologie onderzoek (CD). Bij het insturen van dit formulier dient u een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen. Hier vindt u uitgebreide informatie en een overzicht van de kosten.