Verzekering en vergoedingen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Maar u betaalt  altijd een verplicht eigen risico; in 2018 is dat 385 euro. Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis, moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Dit is afhankelijk van uw zorgpolis.

Verplicht eigen risico in 2018: 385 euro
De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar als u naar een ziekenhuis gaat dat een contract heeft met uw zorgverzekeraar.  Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, tenzij u hier andere afspraken over heeft gemaakt.  Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is voor het jaar 2018 bepaald op 385 euro (net als voorgaande jaren). Dat betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.

Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt en wordt naar rato van het kalenderjaar verrekend. Bijvoorbeeld: u bent in september jarig, dan betaalt u maximaal dat jaar 385 euro/12 maanden = 32,08 euro x 4 maanden (september t/m december) = 128,33 euro eigen risico. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Je kan kiezen voor een vrijwillig eigen risico van 100 euro tot een van maximaal € 500 per jaar. Dit vrijwillig eigen risico wordt opgeteld bij het bedrag van het verplicht eigen risico (€ 385).

Bent u aanvullend verzekerd?
Een aantal ziekenhuisbehandelingen wordt niet uit de basisverzekering vergoed, of maar gedeeltelijk. Dat betekent dat u de rekening – of een deel daarvan – zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor vaak aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Het ziekenhuis stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Geen contract met zorgverzekeraar
Als het ziekenhuis voor uw behandeling geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan moet u een deel van de kosten zelf  betalen. Het ziekenhuis kan dan de zogenaamde passantenprijs in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Deze passantenprijzen kunt hieronder aan de pagina vinden. U kunt ook overstappen op een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met uw ziekenhuis of u kunt overstappen naar een restitutiepolis die u keuzevrijheid van zorgaanbieder biedt.

U kunt één keer per jaar van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Geen medische noodzaak?
Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen.

Altijd verwijsbrief nodig
U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijzing als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen. In de meeste gevallen krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na uitgifte, een jaar geldig.

Spoedeisende hulp of huisartsenpost
Bezoekt u de spoedeisende hulp van een ziekenhuis? Dan verrekent uw zorgverzekeraar de vergoeding met uw eigen risico. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of  buiten kantooruren naar de Huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De Huisartsenpost is alleen geopend buiten kantorenuren, dat wil zeggen, ‘s avonds, in het weekend en op feestdagen. Op de tijden dat u niet bij uw eigen huisarts terecht kan.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?
Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Als u niet verzekerd bent
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. Dit is het zogenaamde passantentarief.  U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten. (zie ook Passantentarieven).

Behandelingen die niet door de basisverzekering worden vergoed
Wat zijn de meest voorkomende behandelingen in het Waterlandziekenhuis die niet door de basisverzekering worden vergoed, maar mogelijk wel uit de aanvullende? En wat zijn de kosten daar dan van? Hieronder vindt u een overzicht. Het gaat om veel voorkomende behandelingen die meestal niet vergoed worden door de basisverzekering. Wij adviseren u om dit altijd bij uw zorgverzekeraar na te vragen.

De genoemde tarieven gelden voor 2018.

Behandeling en tarieven

 • Sterilisatie van de man € 350,00
 • Hersteloperatie na sterilisatie man € 2.850,00
 • Sterilisatie van de vrouw  € 1.400,00
  (Let op: als de nacontrole incl. echo 42 dagen of later na de ingreep plaatsvindt, is de prijs van de nacontrole ca. € 200,-. Dat bedrag wordt vergoed door uw basisverzekering, maar kan ten laste van uw eigen risico zijn.)
 • Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep tijdens een keizersnede. € 250,00
 • Besnijdenis volwassene € 900,00
  Let op: besnijdenis van een kind of een volwassene op medische indicatie is verzekerde zorg.
 • Plaatsen van een Mirena-spiraaltje € 330,00
 • Ooglidcorrectie van beide ogen door de oogarts € 750,00 voor beide ogen in één sessie. Mocht bij uitzondering één ooglid worden geopereerd, dan kunt u daarvoor een prijs opvragen via watbetaalik@westfriesgasthuis.nl
  (Let op: als de operatie meer dan 90 dagen ná het eerste consult plaatsvindt, wordt het eerste consult apart gefactureerd. De prijs daarvan is ca. € 100,-. Dat bedrag wordt vergoed door uw basisverzekering, maar kan ten laste van uw eigen risico zijn).
 • Oorschelpcorrectie door de KNO-arts € 3.553,00