Medische Psychologie

Hier vindt u informatie over de Medische Psychologie.
De vakgroep Medische Psychologie is onderdeel van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie (PMP).

De Medische Psychologie is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op (0299) 457 243.

Algemeen

De psycholoog werkzaam in een ziekenhuis is specialist op het grensvlak tussen de psychologie en de medische wetenschap. De psycholoog houdt zich bezig met complexe problematiek, waarbij ziekte of lichamelijke aandoening, medische behandeling en gedrag en/of emotionele problematiek samenspelen binnen de context van het ziekenhuis.

De psycholoog is verantwoordelijk voor het uitvoeren van psychodiagnostiek middels specifieke onderzoeksmethoden (psychologische tests), (semi)gestructureerde interviews en (systeem)gesprekken. Verder behandelt de psycholoog (psychiatrische/psychische) klachten, met als doel deze op te heffen, te reduceren of hanteerbaar te maken.

De afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie bestaat uit de vakgroepen Psychiatrie en de vakgroep Medische Psychologie. De psychologen van de vakgroep Medische Psychologie werken deels voor de Psychiatrie (PAAZ, klinisch en poliklinisch) en deels voor de Medische Psychologie (waaronder Kindergeneeskunde, Revalidatie en overige specialismen).

Het psychologenteam bestaat uit:

–          4 Klinisch psychologen
–          1 Psychotherapeut
–          1 GZ-psycholoog in opleiding tot specialist (PIOG)

Het komt regelmatig voor dat er stagiaires psychologie (Masterstudenten van de universiteit) aan het team zijn toegevoegd. Er zal altijd aan de patiënt toestemming worden gevraagd om gesprekken en onderzoeken te mogen bijwonen.

Kwaliteitsstatuut GGZ

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.Ook de afdeling Medische Psychologie van het Waterlandziekenhuis moet hieraan voldoen. U vindt hier ons kwaliteitsstatuut.

Waarom Medische Psychologie?

De psycholoog in het ziekenhuis kan u helpen wanneer er zich problemen voordoen op het gebied van:

– Omgaan met chronische of ernstige ziekten;
– Relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen;
– Het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties;
– Het diagnosticeren van het cognitief functioneren bij hersenaandoeningen;
– Methoden op de pijnbeleving en chronische vermoeidheid te beïnvloeden;
– Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen;
– De emotionele impact van medische ingrepen op de patiënt en direct betrokkenen;
– De invloed van medicatie op gedrag;
– Het bevorderen van therapietrouw met betrekking tot de medische behandeling;
– Ernstige angst- en/of stress reacties ten gevolge van ziekte en medische behandeling;
– Motiveren van mensen voor psychologische behandeling (al dan niet in het ziekenhuis).

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling vindt plaats in goed overleg met de verwijzend specialist bij wie u onder behandeling staat.Voor diagnostiek maakt de psycholoog naast een uitgebreid gesprek vaak gebruik van (neuro)psychologisch onderzoek. Dit onderzoek wordt verricht door een hiertoe opgeleide psychodiagnostisch werker. Met behulp van vragenlijsten krijgt de psycholoog een beter beeld van u met uw sterke en kwetsbare kanten. Regelmatig vind neuropsychologisch onderzoek plaats met testen om te kijken hoe bijvoorbeeld het geheugen of de concentratie functioneert.

Behandeling is meestal kort (4 tot 10 sessies) en gericht op direct aanpakken van het belangrijkste probleem. Behalve individuele behandeling (eventueel samen met de partner/ouders) middels gesprekstherapie, kan ook groepsbehandeling geboden worden, bijvoorbeeld in het kader van multidisciplinaire hartrevalidatie, longrevalidatie of oncologische revalidatie.

Aandachtsgebieden

De aandachtsgebieden van de psycholoog in het ziekenhuis zijn:

a. Chronische ziekten
b. Lichamelijk onverklaarde klachten
c. Hersenaandoeningen en neuropsychologie
d. Psychopathologie
e. Aandoeningen bij kinderen

 Ad a. Chronische ziekten
Veel voorkomende chronische aandoeningen zijn: kanker, cardiovasculaire aandoeningen, long aandoeningen, diabetes mellitus, reuma, nierziekten, spierziekten, epilepsie, dementie, multiple sclerose, M. Parkinson, migraine, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn en psoriasis. De patiënt met een chronische ziekte heeft te maken met een aandoening die langdurig en intensief van invloed is op het dagelijks leven en de kwaliteit van leven.

 Ad b. Lichamelijk onverklaarde klachten
Lichamelijk onverklaarde klachten zijn lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waarbij bij adequaat medisch onderzoek geen somatische aandoening wordt gevonden die de klacht voldoende verklaart (Trimbos Instituut). Hierbij valt te denken aan: pijn op de borst, hoofdpijn, buikpijn, rugpijn, (chronische) vermoeidheid, duizeligheid en slapeloosheid.

Ad c. Hersenaandoeningen en neuropsychologie
De neuropsychologie houdt zich vooral bezig met de vraag of er een samenhang bestaat tussen een mogelijk aangetaste werking van de hersenen en stoornissen in het emotioneel, cognitief en gedragsmatig functioneren van de patiënt. Functies die o.a. middels een neuropsychologisch onderzoek getest worden zijn: geheugen, aandacht/concentratie, intelligentie, werktempo, waarneming, planning, taal en spraak, ruimtelijk inzicht en fijne motoriek. Tevens kan er aandacht besteed worden aan schoolprestaties.

Ad d. Psychopathologie
Binnen de afdeling Medische Psychologie krijgt de psycholoog ook patiënten doorverwezen van de psychiater. De psycholoog verricht werkzaamheden op de PAAZ, de polikliniek Psychiatrie en op de Psychiatrische deeltijdbehandeling. Tevens kunnen verwijzingen voortkomen uit de consultatieve werkzaamheden die de afdeling PMP verricht. Veel voorkomende diagnoses zijn: angst- en stemmingsstoornissen, psychose, persoonlijkheidsstoornissen en stoornissen in de emotie regulatie. De taak van de psycholoog ligt m.n. op het terrein van het psychologisch onderzoek naar gedrags- en persoonlijkheidsstoornissen, psychologische-/psychotherapeutische behandeling.

 Ad e. Aandoeningen bij kinderen
Kinderen en jeugdigen (0 – 18 jaar) kunnen vanzelfsprekend zeer uiteenlopende problemen en ziekten hebben. Bij verwijzing naar de psycholoog in het ziekenhuis gaat het vooral om somatopsychische, neuropsychologische en functionele problemen. De doorverwijzer is bijna altijd de kinderarts. In voorkomende gevallen kan dit ook een andere arts zijn (vgl. revalidatiearts, neuroloog, etc.). Concreet betekent dit dat kinderen worden doorverwezen met lichamelijk onverklaarde problemen,  eetproblemen, slaapproblemen of zindelijkheidsproblemen, dan wel psychosomatische problemen zoals hoofdpijn en buikpijn. Verder worden er kinderen doorverwezen met chronische lichamelijke aandoeningen zoals astma of diabetes mellitus. Er is deskundigheid op het gebied van bevorderen van therapietrouw. Dan is er nog een groep kinderen die doorverwezen wordt i.v.m. mogelijke problemen in de ontwikkeling.

De meest gebruikte behandelvorm is cognitieve gedragstherapie en ouderbegeleiding. De behandeling is over het algemeen kortdurend. Net als bij de volwassen patiënten, kan er bij kinderen een (neuro)psychologisch onderzoek worden afgenomen.

Procedure

Diagnostiek en behandeling vindt plaats in goed overleg met de verwijzend medisch specialist bij wie u onder behandeling staat. Voor een intakegesprek wordt u of uw kind telefonisch of schriftelijk uitgenodigd bij een medisch psycholoog. In dit gesprek wordt uw hulpvraag nagegaan en op basis daarvan wordt een behandelplan opgesteld. Indien nodig wordt er een (neuro)psychologisch onderzoek afgenomen. Voor zaken die niet samenhangen met uw of uw kinds opname of behandeling wordt u verwezen naar instanties buiten het ziekenhuis.

Afname (neuro)psychologisch onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een psychodiagnostisch werkende. Dit kan één of meerdere dagdelen duren. De afname gebeurt altijd zonder aanwezigheid van naasten. Dit geldt dus zowel voor kinderen als voor volwassenen.  Uw gegevens blijven natuurlijk vertrouwelijk. Psychologen hebben een geheimhoudingsplicht. Indien het nodig is om anderen van uw situatie op de hoogte brengen, bespreekt hij/zij dit vooraf met u.

Doorverwijzing

De psycholoog in het Waterlandziekenhuis zal zich meestal beperken tot kortdurende behandeling van uw klachten. Als ingeschat wordt dat de behandeling langer zal duren, of dat er (ook) hulp nodig is op andere gebieden, overlegt de psycholoog met u over verwijzing naar een andere hulpverlener of instantie.

Rechten en Plichten

Vertrouwelijke informatie
De psycholoog en psychodiagnostisch medewerker hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, gerapporteerd aan de huisarts en -indien van toepassing- aan de verwijzende specialist van het ziekenhuis. Informatie aan andere personen of instanties wordt alleen met uw toestemming verstrekt.

Inzagerecht
Gegevens worden vastgelegd in een dossier, dat 15 jaar na het beëindigen van onderzoek of behandeling wordt bewaard. Daarna wordt het dossier vernietigd. U heeft recht op kennisname van de rapportage van het onderzoek of de behandeling. Als u inzage wilt kunt u zich hiervoor wenden tot de psycholoog.

Kwaliteitsbewaking en klachten
De psycholoog streeft een zo goed mogelijke dienstverlening na. Als er zaken zijn die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent, zal hij of zij dit graag met u bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het Waterlandziekenhuis.

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, kunt u op werkdagen bellen met de vakgroep Medische Psychologie. Telefoonnummer: 0299-457 243.

De psychologen

 • Mevrouw S. Rutten

  Mevrouw S. Rutten

  Registratie: Klinisch psycholoog en psychotherapeut

  Mevrouw S. (Sonja) Rutten werkt sinds maart 2015 in het Waterlandziekenhuis als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is lid van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie (PMP) en werkzaam binnen de vakgroep Medische Psychologie. Zij is in 1996 afgestudeerd als psycholoog, in 2002 werd zij geregistreerd als GZ-psycholoog en in 2006 als klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij heeft in diverse ziekenhuizen in het land gewerkt met als aandachtsgebieden neuropsychologie, revalidatie, oncologie, chronische ziekten en lichamelijk onverklaarde klachten. Zij is gespecialiseerd in  kortdurende psychotherapeutische behandelingen, waaronder CGT en EMDR.

  Zij is supervisor/werkbegeleider voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en praktijkopleider voor de opleiding tot klinisch psycholoog. Zij is bezig met de opleiding tot supervisor NVP en EMDR-practitioner.
  Dinsdag: poli
  Donderdag: poli
  Vrijdagmiddag: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw S. van 't Hof

  Mevrouw S. van 't Hof

  Registratie: Registerpsycholoog NIP / in opleiding tot GZ-psycholoog

  Mevrouw S. (Sylvia) van ‘t Hof werkt sinds 2012 in het Waterlandziekenhuis als psycholoog. Ze is lid van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie (PMP) en werkzaam binnen de vakgroep Medische Psychologie. Zij is in 2003 afgestudeerd als psycholoog, waarna zij bij diverse zorg- en onderwijsinstellingen werkzaam was. In 2010 werd zij geregistreerd als Registerpsycholoog NIP en in 2016 rondt zij de opleiding tot GZ-psycholoog af. Haar werkzaamheden behelzen psychodiagnostiek en psychologische behandeling, waaronder CGT en EMDR.  Haar specialisaties zijn kortdurende zorg en de behandeling en diagnostiek bij kinderen, jeugdigen en volwassenen. Zij is lid van het NIP en zit daar tevens in de ledenraad.

  maandag: poli
  Donderdag: poli
  Vrijdagmiddag: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw M. Smit

  Aandachtsgebied: psychotherapie

  Mevrouw M. (Marjolein) Smit is in 2003 afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna heeft zij twee jaar gewerkt als psycholoog op de polikliniek psychiatrie van Mentrum in Amsterdam. In 2006 is ze gestart met de postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut. Van 2006 tot en met 2010 werkte ze op de afdeling psychiatrie van het Zaans Medisch Centrum. Sinds 2011 is zij ingeschreven in het BIG-register voor psychotherapeuten.

  Sinds maart 2011 is Marjolein Smit als psycholoog/psychotherapeut verbonden aan het Waterlandziekenhuis. Ze is lid van de vakgroep Medische Psychologie en voor het grootste deel werkzaam op de afdeling Psychiatrie. Zij gespecialiseerd in kortdurende psychotherapeutische behandelingen, groepstherapie en de behandeling seksuele en relatieproblemen.

  Marjolein Smit is ook werkzaam op de afdeling Psychiatrie.

  Aanwezig:
  Maandag: poli
  Dinsdag: poli
  Woensdag: poli
  Donderdag: poli

  Sluiten
   
 • Mevrouw R.E. Nicolaas

  Mevrouw R.E. Nicolaas

  Registratie: klinisch psycholoog
  Mevrouw R. (Renate) Nicolaas werkt sinds 2010 in het Waterlandziekenhuis als klinisch psycholoog. Zij is lid van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie (PMP) en werkzaam binnen de vakgroep Medische Psychologie. Zij is tevens medisch manager van de vakgroep. Binnen het Waterlandziekenhuis is zij verbonden aan Kindergeneeskunde en Interne Geneeskunde met aandachtgebiedsgebied diabetes mellitus.

  Zij is in 1987 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1991 werd zij opgenomen in het register van klinisch psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In 1999 werd zij geregistreerd als GZ-psycholoog en in 2000 is zij ingeschreven in het BIG-register voor klinisch psychogen.

  Renate Nicolaas was van 1987 tot 1990 werkzaam in het Meander Medisch Centrum (voormalig St. Elisabeth Ziekenhuis). In 1990 verhuisde zij naar Zwitserland en was aldaar tot 2010 werkzaam in het Nederlands Astmacentrum Davos.
  Aandachtsgebieden zijn chronische ziekten, zg. diffcult to treat asthma, lichamelijk onverklaarde klachten, ziekte-management. Zij is gespecialiseerd in kortdurende gedragstherapeutische behandelingen.

  Verder is zij lid van de NIP-sectie Psychologen in Algemene en academische ziekenhuizen (PAZ), de Landelijke Vereniging van Medisch Psychologen (LVMP) en is zij gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie. Zij is praktijkopleider voor de opleiding tot klinisch psycholoog en voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog.

  Aanwezig:

  Dinsdag: poli
  Woensdagochtend: poli
  Donderdag: poli

  Sluiten
   
 • De heer J.van Luyk

  De heer J.van Luyk

  Registratie: klinisch psycholoog

  De heer J (Jos) van Luyk behaalde in 1982 het doctoraaldiploma Psychologie (klinische psychologie en organisatiepsychologie). In 1987 werd hij opgenomen in het register van klinisch psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In 1999 werd hij geregistreerd als GZ-psycholoog, in 2000 in het overheidsregister van psychotherapeuten en in 2001 als eerstelijns psycholoog. Tot 1986 werkte hij onder meer bij het Centrum voor Epilepsiebestrijding te Heemstede en het Van Dam-Bethesda Ziekenhuis te Rotterdam.

  Hij is lid van het NIP, van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie en de Vereniging voor Seksuologie, alsmede van de Nederlandse Vereniging voor Impotentieonderzoek.
  In het verleden is hij secretaris geweest van de Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (MSW) en van de NIP-sectie Psychologen in Algemene en academische Ziekenhuizen (PAZ), de Landelijke Vereniging van Medische Psychologen (LVMP), de landelijke visitatiecommissie van de NIP/PAZ.
  Hij is supervisor voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog. Sinds november 2011 is hij voorzitter van de Vereniging Medische Staf Waterlandziekenhuis (MSW).

  Sinds 1986 werkt Jos van Luyk in het Waterlandziekenhuis als klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zijn werkzaamheden behelzen psychodiagnostiek, psychologische behandeling en psychotherapie bij volwassenen en ouderen na verwijzing door de somatisch-medisch specialisten van het Waterlandziekenhuis. Zijn specialisaties zijn neuropsychologie, psychosomatiek, revalidatiepsychologie, oncologie en seksuologie.
  Maandag: poli
  Dinsdagochtend: poli
  Woensdag: poli
  Donderdagochtend: poli

   


  Sluiten
   

De psychologen zijn lid van de beroepsvereniging voor psychologen (Nederlands Instituut van Psychologen) en conformeren zich hiermee aan de beroepscode voor psychologen. Daarnaast zijn de psychologen BIG geregistreerd en vallen zij onder het tuchtrecht conform de wet BIG.

De heer Kuiper en mevrouw Smit werken ook op de afdeling Psychiatrie.

 

Patiënteninformatie

Cognitieve gedragstherapie
Neuropsychologisch onderzoek
De psycholoog

Externe links

De volgende links verwijzen naar websites die door het Waterlandziekenhuis worden aanbevolen. Het Waterlandziekenhuis heeft echter geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie of diensten.

Nederlands Instituut voor Psychologen
Vereniging voor Gedrags en Cognitieve therapie
Landelijke Vereniging Medisch Psychologen
Eye Movement Desensitization and Reprocessing(EMDR)

Zie ook:

Psychiatrie