organisatie

Organisatiestructuur

 

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Raad van bestuur

De Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland wordt aangestuurd door een driehoofdige raad van bestuur. De bestuurders zijn Arno Timmermans (voorzitter), Hugo Keuzenkamp en Ymke Fokma.

Arno (links) is sinds 2012 werkzaam bij het Westfriesgasthuis. Hij was voorheen onder meer bestuurder van het Nederlands Huisartsen Genootschap en huisarts. Hugo was eerder hoogleraar economie aan de UvA en directeur van een zorgverzekeraar. Hij is sinds 2007 in dienst van het Westfriesgasthuis. Ymke werkt sinds juni 2017 bij het – inmiddels gefuseerde – ziekenhuis. In de drie jaren daarvoor was ze als directeur bedrijfsvoering werkzaam bij het AMC.

Contact
Heeft u een vraag of reactie naar aanleiding van uw ziekenhuisbezoek?
We horen het graag! Stuur een e-mail aan rvb@westfriesgasthuis.nl

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van de Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland bestaat uit:

 • Jan van Walsem
 • Roy Lantain
 • Lex Baaij
 • Harmen Ettema
 • Robert Klautz
 • Yvonne van der Brugge
 • Ingeborg Steneker

Medisch stafbestuur

 • voorzitter: Johan Schuijtemaker, klinisch geriater
 • vice-voorzitter: Joger Jacobs, SEH-arts
 • secretaris: Joost Vermeulen, internist-infectioloog
 • penningmeester: Louise de Widt-Levert, chirurg
 • lid: Floor Lemckert – de Jong, anesthesioloog
 • lid: Marein van der Torn, KNO-arts

 

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan van het Waterlandziekenhuis en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en hun familie/vrienden. Zij ziet het Waterlandziekenhuis door de ogen van de patiënten (en hun familie/vrienden).

Het Waterlandziekenhuis hanteert de visie dat de wensen en behoeften van patiënten leidend zijn. De clientenraad waakt hiervoor. Sinds 1996 geldt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet bepaalt dat elke zorginstelling wettelijk verplicht is een cliëntenraad in te stellen.

Wat doet de cliëntenraad?
Een van de belangrijkste bevoegdheden van de cliëntenraad is de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het gaat veelal om zaken die patiënten direct raken. Te denken valt aan de wachttijden bij een afspraak, de bezoektijden voor bezoekers, maar ook het schoonmaakbeleid en de kwaliteit van het eten en drinken zijn onderwerpen waar de cliëntenraad zich over buigt.

Om op de hoogte te worden gehouden van alle ontwikkelingen die zich afspelen in het ziekenhuis, vergadert de cliëntenraad periodiek met diverse disciplines van het ziekenhuis. Zo wordt de cliëntenraad onder meer door de raad van bestuur, raad van toezicht, medische staf en de verpleegkundige en verzorgende adviesraad bijgepraat.

Ook vraagt de cliëntenraad rapportages en verslagen op. Naar aanleiding van deze rapportages/verslagen kan de cliëntenraad vragen stellen en een advies uitbrengen aan de raad van bestuur om de raad van bestuur te bewegen om haar aanbevelingen op te volgen. De cliëntenraad is als het ware het klankbord voor de raad van bestuur.

Samenstelling clientenraad
Om de patiënten goed te kunnen vertegenwoordigen bestaat de cliëntenraad thans uit zeven leden met elk zijn/haar eigen aandachtsgebieden. De cliëntenraad bestaat uit:

 • Simon Schoen (voorzitter)
 • Hoi-Yan Chong (secretariaat, communicatie, juridische zaken)
 • Hans Rotering (financiële zaken)
 • Norbert bakker (lid)
 • Ronald van Scheijndel (lid)

De leden van de cliëntenraad zijn niet in dienst van het Waterlandziekenhuis. Derhalve is de cliëntenraad onafhankelijk en onpartijdig.

Contact met de cliëntenraad
Mocht u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties hebben, dan hoort de cliëntenraad dat uiteraard graag. De cliëntenraad hoort graag van u wat uw ervaringen zijn. Tenslotte wijst de cliëntenraad u er graag op dat, indien u een klacht heeft, u deze kunt richten aan de klachtencommissie of de klachtenfunctionaris.

Uw mail of brief kunt u richten aan de cliëntenraad: clientenraad@wlz.nl of Postbus 250, 1440 AG, Purmerend.

Meer informatie
Informatiebrochure Cliëntenraad WLZ
Jaarverslag Clientenraad 2014
Column Cliëntenraad, juni 2016

Verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VAR)

De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) is een adviesorgaan van het Waterlandziekenhuis dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over zorginhoudelijke, onderzoeksmatige en onderwijskundige zaken voor zover zij betrekking hebben op de verpleegkundige en verzorgende aspecten. Door deze adviserende rol heeft de VAR vanuit de invalshoek van de verpleging en verzorging een stem in het beleid van de organisatie van het Waterland ziekenhuis.
De missie van de VAR is TOP zorg door TOP verpleegkundigen.

Om deze missie te bereiken heeft de VAR de volgende visie: Wij weten wat verpleegkundigen en verzorgenden belangrijk vinden. Wij zijn samen sterk. Wij zijn bevlogen. Wij zijn kritisch. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en passen deze toe.  Wij zijn proactief.

De VAR bestaat  uit:
Angelique Laan, verpleegkundige Acute Opnameafdeling
Anneke Hoogterp, verpleegkundige afdeling Beschouwend
Brenda Rijsbergen, verpleegkundige afdeling Snijdend
Cherith van Belle, verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp
Trudis Snuverink, praktijkopleider van het Oncologisch dagcentrum/ Multidisciplinair spreekuurcentrum

var@wlz.nl

Moederraad

De Moederraad is een initiatief met als doel de zorg te verbeteren afgestemd op de wensen van de (aanstaande) ouders. Eén van hen is Cynthia Doodeman – van Stiphout. “Elke maand hebben we samen een vergadering. Dan bespreken we alle lopende zaken en de voortgang van onze speerpunten. Eén van die speerpunten is de voorlichting die wordt gegeven aan zwangere. Is alles duidelijk? Is er behoefte aan meer of andere informatie? In welke vorm wordt informatie gegeven en past dat nog wel bij deze tijd? Ook hebben we aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn we betrokken bij het realiseren van een vast bevalbad in het Centrum voor geboortezorg. Nu kunnen zwangeren alleen in bad bevallen als zij een opblaasbaar bad huren. Veel aanstaande moeders willen graag in bad bevallen en een vast bevalbad geeft meer comfort. In water bevallen vraagt ook minder pijnbestrijding en kan bijdragen aan een meer ontspannen bevalling. Door dit vanuit het Centrum voor geboortezorg te faciliteren, wordt gehoor gegeven aan een vraag vanuit aanstaande ouders en eerstelijns verloskundigen. Omdat wij als moederraad hier graag ons steentje aan bij willen dragen, zijn wij voor de financiering van een bevalbad een crowdfundingsactie aan het opzetten.”

Ervaring en advies
“De Moederraad en daarmee de zwangere/(aanstaande) ouders heeft binnen Geboortehart een sterke positie om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven. Vaak vraagt Geboortehart onze mening met betrekking tot beslissingen en aanpassingen die zij willen doorvoeren om de zorg te verbeteren, hoe staan de zwangere hier tegenover, is dit daadwerkelijk een verbetering of sluit de huidige zorg beter aan? Op dit moment is Geboortehart bijvoorbeeld bezig om alle zorgpaden te herschrijven en –waar mogelijk- te verbeteren. Vaak worden die zorgpaden aan ons voorgelegd, wij beoordelen dan of ze compleet en goed ingericht zijn voor de zwangere/(aanstaande) ouders. Bijvoorbeeld als we aan de hand van ervaringen van andere moeders kunnen concluderen dat dingen beter of anders aangepakt kunnen worden, geven we dat mee in ons advies over het verbeteren van het zorgpad. We hebben ook deelgenomen aan spiegelgesprekken, waarbij we samen met betrokken zorgverleners in gesprek zijn gegaan over onze zwangerschap en bevalling. Door te luisteren naar onze ervaringen, kunnen zij weer leren van de impact die sommige uitspraken of beslissingen kunnen hebben.”

Laat je horen
Bovenal vindt Cynthia dat de Moederraad heel serieus wordt genomen. “Als wij advies uitbrengen wordt daar ook iets mee gedaan. De Moederraad is voor andere moeders ook een laagdrempelige manier om mee te denken over het verbeteren van integrale geboortezorg. Je hoeft daarvoor niet meteen lid te zijn van de Moederraad. Door onze facebookpagina ‘Moederraad Geboortehart’ te liken, blijf je op de hoogte van wat ons zoal bezig houdt en kan je eenvoudig reageren op onze berichten. Door de fusie met de regio Waterland zijn nieuwe leden voor de moederraad uit deze regio van harte welkom. Dus heb je interesse? Stuur dan een mail naar moederraad@geboortehart.nl.

ANBI

Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland heeft een ANBI-status. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Voor het verkrijgen en behouden van een ANBI-status moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is publicatie van een aantal gegevens op internet. Hieronder vindt u (verwijzingen naar) die gegevens van Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland.

Naam en bezoekadres
Waterlandziekenhuis
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend

Westfriesgasthuis
Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn

RSIN
fiscaalnummer/RSIN 002840881

Doelstelling van de ANBI
Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland  heeft ten doel:
1.het voorzien in de behoefte aan goede en doelmatige medische behandeling, verpleging en verzorging van zieke en andere daarvoor in aanmerking komende personen in door haar te exploiteren ziekenhuizen, poliklinieken, specialistische behandelcentra of andere daartoe geëigende inrichtingen in Noord-Holland;
2.het treffen van voorzieningen en verbeteringen ten behoeve van patiënten van de— stichting en hun naasten, alsmede van medewerkers van de stichting, voor zover niet— direct voortvloeiende uit de gebruikelijke exploitatie van een of meer algemene ziekenhuizen dan wel specialistische behandelcentra, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe — bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Beloningsbeleid
•Gegevens over de beloning van de bestuurders en leden van de raad van commissarissen vindt u hier.
•Medewerkers (m.u.v. medisch specialisten) in dienst van Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland vallen onder de Cao Ziekenhuizen.

Strategie en beleid
Onze ambitie is de beste zorg te bieden die aansluit bij de behoeftes en wensen van iedere patiënt. Dat doen we vanuit een cultuur waarin oprechte interesse en continu verbeteren door middel van Lean centraal staan. Hier leest u meer over onze strategie en ons beleid.

Bestuur
Kijk bovenin deze pagina voor meer informatie over de samenstelling van het bestuur.

Uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Bekijk ons jaarverslag met daarin een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording.