Sterftecijfers 2016

Het sterftecijfer van 2016 (HSMR – Hospital Standardized Mortality Ratio) voor locatie Purmerend is lager dan gemiddeld en voor locatie Hoorn  gemiddeld.

Wat betekent het sterftecijfer HSMR?
In het ziekenhuis worden verreweg de meeste patiënten beter, maar helaas sterven er ook ernstig zieke mensen. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis overlijdt wordt nauwlettend bijgehouden. Omdat het kan dienen als een graadmeter voor de kwaliteit van de zorg. Zo zijn er voor locatie Hoorn in 2016 volgens het gestandaardiseerde sterftecijfer (HSMR) een gemiddeld aantal patiënten overleden. Voor locatie Purmerend was het aantal overleden patiënten lager dan het gemiddelde. Het sterftecijfer van 2016 voor locatie Hoorn is 101, er overleden in totaal 299 patiënten. Het sterftecijfer van 2016 voor locatie Purmerend is 79, er overleden in totaal 173 patiënten.

Wat doen we met deze resultaten?
Vakgroepen worden uitgenodigd om de sterftecijfers per diagnosegroep met elkaar te vergelijken en eventuele opvallende verschillen te duiden.

Hoe wordt de HSMR bepaald?
Per jaar wordt het te verwachten aantal sterfgevallen per ziekenhuis berekend met behulp van een ‘indexcijfer’. De uitkomst daarvan noemt men het sterftecijfer (HSMR). Op basis van aandoeningen waar een patiënt aan lijdt en het zorgaanbod van een ziekenhuis wordt een inschatting gemaakt van het te verwachten aantal sterfgevallen. Als in een ziekenhuis meer ernstig zieke patiënten worden opgenomen dan in andere ziekenhuizen, is het aantal te verwachten sterfgevallen hoger. De gemiddelde verwachte sterfte wordt gekoppeld aan het getal 100. Dit betekent niet dat er 100 sterfgevallen zijn, het is een ‘indexcijfer’. Omdat het een indexcijfer is, is het HSMR-cijfer van een deel van de ziekenhuizen hoger en van een ander deel lager dan die 100.

Sterfte in opnamen in verpleegafdelingen en HSMR 2014 – 2016 voor locatie Purmerend

Sterfte in opnamen in verpleegafdelingen en HSMR 2014 – 2016 voor locatie Hoorn

Klik op de tabellen voor een vergrote weergave

Sterftecijfer per aandoening
Het is ook mogelijk om het sterftecijfer per aandoening te bepalen. De cijfers staan in een overzichtelijk rapport voor locatie Purmerend en locatie Hoorn.

Hoe lees ik het rapport?
Per ziekenhuis wordt op basis van de patiëntkenmerken een verwacht sterftecijfer berekend. Daarna wordt het aantal patiënten dat overleden is in het ziekenhuis gedeeld door het verwachte aantal overleden patiënten en vermenigvuldigd met 100, dat is de score. De score is een gemiddelde. Dit betekent dat altijd ongeveer de helft van de ziekenhuizen lager scoort en de andere helft hoger. Bij de score hoort een betrouwbaarheidsinterval. Als deze interval zich geheel boven of onder de 100 bevindt, dan is de score significant afwijkend (de kans dat de afwijking op toeval berust is klein). De sterftecijfers per aandoening voor 2016 waren niet significant hoger dan gemiddeld en gaven geen aanleiding voor nader onderzoek.