Kwaliteit en veiligheid

Patiënten en hun naasten kunnen erop rekenen dat ons ziekenhuis goede en veilige zorg biedt en aantoonbare kwaliteit levert. Elke dag opnieuw werken wij daar hard aan.

Wij vinden dat wij onze zorg tijdig, vaardig en aardig moeten bieden. Veiligheid is daarin essentieel. Medisch specialisten, verpleegkundigen, voedingsassistentes, schoonmakers en mensen achter de receptie en balies: van ontvangst tot en met ontslag, we staan er gezamenlijk voor. Het is immers een van de doelstellingen van het Waterlandziekenhuis: het aantoonbaar leveren van hoogwaardig kwalitatieve en veilige zorg en het systematisch verbeteren daarvan. Hieronder leest u meer over de instrumenten die wij hiervoor inzetten.

Prestatie-indicatoren

Over alles wat wij doen op het gebied van kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering leggen wij jaarlijks verantwoording af aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dat doen wij op basis van de zogenaamde ‘Prestatie-indicatoren Ziekenhuizen. De prestatie-indicatoren zijn een initiatief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging van Academische Ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. Ze geven een beeld van het functioneren van het ziekenhuis en hebben betrekking op de zorg (inhoud, kwaliteit en processen), de bedrijfsvoering en algemene zaken. De prestatie-indicatoren zijn voor alle ziekenhuizen hetzelfde. Op de site www.ziekenhuizentransparant.nl en www.kiesbeter.nl kunt u de prestatie-indicatoren van ons ziekenhuis, maar ook alle andere Nederlandse ziekenhuizen inzien.

Ziekenhuischeck

Ziekenhuizen meten ieder jaar wat de kwaliteit van hun zorg is. Ze houden deze cijfers bij voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland. Ook worden de cijfers gebruikt om de zorg steeds verder te verbeteren. Wilt u weten welke kwaliteit het Waterlandziekenhuis levert? Of wil je ziekenhuizen met elkaar vergelijken? Op Ziekenhuischeck vindt u de kwaliteitscijfers van alle ziekenhuizen in Nederland.

Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)

Sinds 2008 is het Waterlandziekenhuis NIAZ geaccrediteerd. Dit wil zeggen dat patiënten, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners erop kunnen vertrouwen dat de zorg op een adequate en veilige manier wordt geleverd en dat er voldoende wordt gedaan om de zorg te verbeteren. Elke vier jaar toetst het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg het Waterlandziekenhuis aan de hand van kwaliteits- en veiligheidsnormen. Inmiddels heeft er dan ook een tweede accreditatieronde plaatsgevonden waarbij opnieuw werd bewezen dat ons ziekenhuis een aantoonbare verbetercultuur heeft. Deze zogenaamde heraccreditatie is geldig tot augustus 2017.

Tegelijk met de NIAZ heraccreditatie in 2012 ontving het Waterlandziekenhuis ook de accreditatie (veiligheidsmanagementsysteem).

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

Het Waterlandziekenhuis is geaccrediteerd voor het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) Dat betekent dat het ziekenhuis structureel werkt aan het verminderen en voorkomen van risico’s voor onze patiënten. Het Waterlandziekenhuis heeft het VMS verankerd in de patiëntenzorg en besteedt blijvend aandacht aan patiëntveiligheid. Op basis van het VMS veiligheidsprogramma moet bijvoorbeeld het aantal wondinfecties na een operatie of de gevallen waarin patiënten onnodig pijn lijden, afnemen. Dit is een proces waar wij dagelijks mee bezig zijn en continu verbeteracties op doorvoeren.

Medische professionaliteit

Voor het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg zijn bevoegde en bekwame medewerkers essentieel. De zorgverleners in het Waterlandziekenhuis zijn geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Naast de vereiste diploma’s en BIG registratie, dient iedere medewerker en specialist te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voorts vindt er controle plaats op de herregistratie van zorgverleners in het BIG register (link BIG register). Het beleid inzake (bij)scholing van medewerkers voorziet in een scholingsbeleid per afdeling alsmede een e-learningsysteem dat voorziet in toetsing en tevens het portfolio van de medewerker vormt.

Medische staf
Eén van de kwaliteitsinstrumenten die de medische staf inzet, is Appraisal & Assessment (A&A). A&A is een feedback systematiek voor en door specialisten. Iedere twee jaar heeft iedere specialist in het Waterlandziekenhuis een gesprek met een hiervoor getrainde collega specialist (gespreksleider). Aan de hand van een portfolio en verzamelde feedback volgt een evaluatiegesprek: wat zijn sterke punten en wat zou beter kunnen? Vanuit deze reflectie worden concrete actiepunten benoemd voor het persoonlijk ontwikkelingsplan van de betreffende specialist. Zo werken de specialisten een continue verbetering van het professioneel handelen.

Patiëntervaringen

Dagelijks zetten wij ons in om goede en veilige zorg te bieden. Daarvoor worden wij ook gecontroleerd door diverse instanties. Maar wij vinden het vooral het belangrijk om te horen hoe u onze zorg ervaren heeft in ons ziekenhuis. Het Waterlandziekenhuis vraagt regelmatig aan patiënten wat ze vinden van de zorg en dienstverlening. Wij doen dat zowel passief door faciliteiten en middelen te bieden, alsook actief door zelf onze patiënten te benaderen. Dit doen wij  middels:

–          Patiëntentevredenheidsonderzoek

–          Patiëntervaringsonderzoek

–          Spiegelgesprekken, dit zijn gesprekken met patiënten waarbij betrokken ziekenhuismedewerkers op de achtergrond aanwezig zijn als toehoorders

Maar u kunt ook zelf uw mening laten horen. Ook daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden:

Maak ons beter-kaartjes
Gastvrijheid en service staan in het Waterlandziekenhuis hoog in het vaandel. Daarom horen wij graag van u hoe we ervoor staan: wat doen we goed en waar hebben we nog wat te leren? Op elke afdeling vindt u daarom Maak ons Beter kaartjes. Uw opmerkingen worden altijd teruggekoppeld naar de desbetreffende afdeling.

Patiënten Servicepunt
Een ziekenhuis is een complexe organisatie. Het is daarom niet altijd even gemakkelijk om de juiste informatie te vinden of antwoord op uw vraag te krijgen. Informatie over ziekte, onderzoeken en behandeling krijgt u in de eerste plaats van een arts of verpleegkundige. Het kan echter gebeuren dat u met vragen blijft zitten of aanvullende informatie zoekt. Dan kunt u bij het Patiënten Servicepunt in de centrale hal terecht. Hier kunt u terecht voor:

vragen met betrekking tot voorzieningen in het ziekenhuis;
adressen en contactgegevens van patiëntenverenigingen en andere zorginstanties die gezondheidsvoorlichting verzorgen;
aanvullende algemene informatie over onderzoeken, aandoeningen, ziekten en behandelingen;
folders en brochures over ziekten/behandelingen;
hulp bij het aanvragen van een kopie van uw medische gegevens of inzage in uw medische gegevens;
al uw ervaringen met het ziekenhuis (complimenten, negatieve ervaringen, tips).

Het Patiënten Servicepunt is er voor iedereen die met het ziekenhuis te maken heeft: (ex)patiënten, familie en bezoekers.

Klachtmanagement
Het Waterlandziekenhuis onderscheidt twee hoofdfuncties van klachtenmanagement:

a. het afhandelen van individuele klachten. Hoofddoel is het in contact treden met de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede.

b. het leren van de klachten(afhandeling). Hoofddoel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de organisatie.

Sterftecijfers Waterlandziekenhuis (HSMR)

HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Ratio; het gestandaardiseerde sterftecijfer van het ziekenhuis. De HSMR is een indicator die het aantal overleden patiënten in een ziekenhuis vergelijkt met de landelijk gemiddelde ziekenhuissterfte, rekening houdend met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

Hoe wordt de HSMR berekend?
De HSMR wordt jaarlijks berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het geeft de verhouding aan van de werkelijke sterfte in een ziekenhuis en de verwachte sterfte. De verwachte sterfte wordt berekend op basis van een model waarbij relevante kenmerken van de patiënt (leeftijd, geslacht, aandoening) en de opname (gepland of spoed) worden meegenomen. De HSMR wordt uitgedrukt in een getal, waarbij 100 het landelijk gemiddelde is; de werkelijk sterfte is in dat geval gelijk aan de verwachte sterfte.

HSMR van het Waterlandziekenhuis
Het Waterlandziekenhuis heeft in 2015 een HSMR van 85, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 74-98. Omdat cijfers over één verslagjaar relatief grote betrouwbaarheidsintervallen hebben, is de HSMR ook berekend over een driejaarsperiode. De HSMR van het Waterlandziekenhuis van de periode 2013-2015 is 80, met een 95%-betrouwbaarheidsinterval van 73-87.

Dit betekent dat de sterfte in zowel 2015 als in de periode 2013-2015 significant lager is dan het landelijk gemiddeld.

SMR van het Waterlandziekenhuis
Naast de HSMR worden ook specifieke Standard Mortality Ratio’s (SMR’s). De SMR geeft net als de HSMR aan hoe de sterfte in een ziekenhuis is vergeleken met het landelijk gemiddelde, maar dan voor specifieke diagnose- en patiëntengroepen. Bij onderstaande diagnosegroepen ligt de SMR van het Waterlandziekenhuis over de periode 2013-2015 lager dan het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat de sterfte in deze groepen lager is dan verwacht:

Hoofdclusters:
–          Nieuwvormingen
–          Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen en aandoeningen van immuunsysteem
–          Ziekten van ademhalingsstelsel
–          Letsel en vergiftiging

Diagnosegroepen:
–          Leukemie
–          Acuut myocardinfarct
–          Pulmonale hypertensie
–          Pneumonie
–          COPD en bronchiëctasie

Ook ligt de SMR over de driejaarsperiode 2013-2015 bij de patiënten in de leeftijdscategorie 65-74 jaar en 75-84 jaar, voor mannen en vrouwen, bij zowel acute als niet-acute opnamen lager dan het landelijk gemiddelde. Alleen voor de diagnosegroep ‘TIA en ov. cerebrovasculaire ziekten’ is de SMR over de periode 2013-2015 significant hoger dan gemiddeld.

Wat doet het Waterlandziekenhuis met de HSMR en de SMR’s?
Het Waterlandziekenhuis ziet de jaarlijkse sterftecijfers als één van de waardevolle instrumenten voor het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daar waar de cijfers afwijken van het landelijke gemiddelde is dat een signaal om te analyseren wat hiervoor de reden zou kunnen zijn. Hierbij wordt de expertise van de medisch specialisten gevraagd. Op basis van de analyse worden waar mogelijk  (vakgroep specifieke) verbeterpunten voor het zorgproces geformuleerd en geïmplementeerd.

Meer informatie
Klik op de link voor het totale overzicht van SMR per diagnose- en patiëntengroep over de periode 2013 tot en met 2015.

Onze keurmerken

Het Waterlandziekenhuis is in het bezit van de volgende keurmerken.

Achmea Pluscertificaat Patiëntervaring 2015
Het Waterlandziekenhuis heeft het ‘Pluscertificaat Patiëntervaringen’ van zorgverzekeraar Achmea ontvangen. Achmea kent aan instellingen het Pluscertificaat Patiëntervaringen toe wanneer zij gebruik maken van de CQ-index, waarmee binnen de eigen instelling patiëntervaringen kunnen worden gemeten, vergeleken kunnen worden met andere instellingen en er verbeteringen worden aangebracht in de kwaliteit van zorg.

Borstkankerzorg
Ons ziekenhuis is in het bezit van het roze lintje. Het lintje geeft aan dat ons ziekenhuis de zorg verleent zoals de Borstkankervereniging Nederland (BVN) deze voor ogen heeft. BVN combineert ervaringen van patiënten met informatie over het zorgaanbod van ziekenhuizen in de Monitor Borstkankerzorg.

Pluim
Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, heeft het Waterlandziekenhuis een Pluim toegekend voor de fertiliteitspoli. Deze speciale vruchtbaarheidspoli voldoet aan de kwaliteitscriteria die Freya stelt. Deze criteria hebben betrekking op o.a. het behandelteam, het onderzoek, de behandeling en patiëntervaringen. De pluim is toegekend voor de periode 2016-2017.

HKZ-certificering voor dialyse
De afdeling dialyse heeft het HKZ-certificaat. Het betekent dat onze dialysezorg gestructureerd en zorgvuldig werkt aan een veilige en optimale behandeling van dialysepatiënten. De behandeling voldoet bovendien aan de behoeften en verwachtingen van patiënten.

Kindgericht ziekenhuis
Het specialisme kindergeneeskunde heeft twee ‘Smileys’ van de Stichting Kind en Ziekenhuis behaald. Eén voor de kinderafdeling en één voor de zorg aan kinderen in dagbehandeling. Lees meer over Stichting Kind en Ziekenhuis.

Kwaliteitszorg in onze laboratoria
Het klinisch chemisch laboratorium heeft een CCKL-accreditatie Lees meer over het CCKL-certificaat.

Kwaliteitszegel dermatologie
Stichting Huidpatiënten Nederland heeft de afdeling dermatologie de Kwaliteitszegel dermatologie toegekend. De dermatologen hebben het certificaat ontvangen omdat zij goede kwaliteit van zorg leveren aan huidpatiënten. Lees meer over de stichting Huidpatiënten Nederland.

NIAZ-accreditatie
Het Waterlandziekenhuis is NIAZ-geaccrediteerd. Lees meer over het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.

VMS-accreditatie
De ziekenhuizen die de NIAZ-accreditatie met goed gevolg afleggen, voldoen direct ook aan de eisen van een veiligheidsmanagementsysteem in het kader van het VMS Veiligheidsprogramma.

Patiëntwijzer darmkanker
Het Waterlandziekenhuis is door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) beloond met een vinkje op de patiëntenwijzer darmkanker. De patiëntenwijzer geeft aan wat de patiënt mag verwachten van de zorg op het gebied van darmkanker en wat de kwaliteitsverschillen zijn tussen de ziekenhuizen.

4 Sterren voor apneuzorg
Op basis van uitgebreid landelijk onderzoek onder patiënten heeft de ApneuVereniging 4 sterren uitgereikt aan het Waterlandziekenhuis, vanwege bovengemiddelde prestatie en hoge waardering. Bij het onderzoek werden de ervaringen van de patiënten vergeleken op een groot aantal aspecten van diagnose en behandeling en konden zij hun waardering uitspreken voor de slaapkliniek.

CZ voldoende zorg bij Borstkanker
Het Waterlandziekenhuis is door zorgverzekeraar CZ beoordeelt als ziekenhuis met goede borstkankerzorg. CZ heeft een beoordelingenlijst van ziekenhuizen gepubliceerd over hun zorg op het gebied van borstkanker en maakt daarbij gebruik van een aantal kwaliteitscriteria: het aantal behandelingen per ziekenhuis, de zorginhoudelijke kwaliteit en patiëntervaringen

Menzis toppredikaat liesbreuk
He Waterlandziekenhuis heeft van Menzis het toppredikaat liesbreuk ontvangen vanwege een zeer goede en snel medische behandeltraject door ervaren chirurgen. De eventuele liesbreukoperatie wordt volgens zeer strikte richtlijnen uitgevoerd en het onderzoek vindt zoveel mogelijk op één dag plaats. Als blijkt dat een operatie nodig is, wordt u binnen 4 weken geholpen. Het ziekenhuis heeft aandacht voor de liesbreukpatient en begeleidt hen tijdens alle fases van de behandeling.

HACCP
De voedingsdienst van het Waterlandziekenhuis is in het bezit van een HACCP-certificaat, Het certificaat is toegekend aan het personeelsrestaurant en centrale keuken.

Uw rol in veilige zorg

De kwaliteit van onze zorg wordt mede bepaald door u als patiënten. Patiënten hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid bij hun eigen zorg en veiligheid. Zij kunnen alert zijn op veranderingen of zaken die anders gaan dan verwacht. Helpt u ons mee de zorg nog veiliger te maken?

Patientveiligheidskaart Polikliniek
Patientveiligheidskaart Kliniek
Patientenveiligheidskaart Verloskunde
Patientenveiligheidskaart Kwetsbare ouderen