organisatie

Organisatiestructuur

 

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Raad van bestuur

De Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland wordt aangestuurd door een driehoofdige raad van bestuur. De bestuurders zijn Arno Timmermans (voorzitter), Hugo Keuzenkamp en Ymke Fokma.

Arno Timmermans

Arno (foto) is sinds 2012 werkzaam bij het Westfriesgasthuis. Hij was voorheen onder meer bestuurder van het Nederlands Huisartsen Genootschap en huisarts. Hugo was eerder hoogleraar economie aan de UvA en directeur van een zorgverzekeraar. Hij is sinds 2007 in dienst van het Westfriesgasthuis. Ymke werkt sinds juni 2017 bij het - inmiddels gefuseerde – ziekenhuis. In de drie jaren daarvoor was ze als directeur bedrijfsvoering werkzaam bij het AMC.

Contact
Heeft u een vraag of reactie naar aanleiding van uw ziekenhuisbezoek?
We horen het graag! Stuur een e-mail aan rvb@westfriesgasthuis.nl

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van de Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland bestaat uit:

 • Jan van Walsem
 • Roy Lantain
 • Lex Baaij
 • Harmen Ettema
 • Karin Laglas
 • Robert Klautz
 • Ingeborg Stekener

Medisch stafbestuur

 

Met van links naar rechts:

Vice voorzitter: de heer J. (Jos) van Luyk, klinisch psycholoog
secretaris: mevrouw C.G. (Karin) Massar, kinderarts
penningmeester: de heer J.S. (Johan) Schuijtemaker, klinisch geriater
Voorzitter: de heer dr. J.W.D. (Jan Willem) de Waard, chirurg
lid: de heer dr. M. (Marein) van der Torn, KNO-arts
lid: mevrouw F.M. (Floor) Lemckert-de Jong, anesthesioloog
lid: de heer R. (Rob) de Jong, ziekenhuisapotheker

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan van het Waterlandziekenhuis en behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en hun familie/vrienden. Zij ziet het Waterlandziekenhuis door de ogen van de patiënten (en hun familie/vrienden).

Het Waterlandziekenhuis hanteert de visie dat de wensen en behoeften van patiënten leidend zijn. De clientenraad waakt hiervoor. Sinds 1996 geldt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze wet bepaalt dat elke zorginstelling wettelijk verplicht is een cliëntenraad in te stellen.

Wat doet de cliëntenraad?
Een van de belangrijkste bevoegdheden van de cliëntenraad is de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over de meest uiteenlopende onderwerpen. Het gaat veelal om zaken die patiënten direct raken. Te denken valt aan de wachttijden bij een afspraak, de bezoektijden voor bezoekers, maar ook het schoonmaakbeleid en de kwaliteit van het eten en drinken zijn onderwerpen waar de cliëntenraad zich over buigt.

Om op de hoogte te worden gehouden van alle ontwikkelingen die zich afspelen in het ziekenhuis, vergadert de cliëntenraad periodiek met diverse disciplines van het ziekenhuis. Zo wordt de cliëntenraad onder meer door de raad van bestuur, raad van toezicht, medische staf en de verpleegkundige en verzorgende adviesraad bijgepraat.

Ook vraagt de cliëntenraad rapportages en verslagen op. Naar aanleiding van deze rapportages/verslagen kan de cliëntenraad vragen stellen en een advies uitbrengen aan de raad van bestuur om de raad van bestuur te bewegen om haar aanbevelingen op te volgen. De cliëntenraad is als het ware het klankbord voor de raad van bestuur.

Samenstelling clientenraad
Om de patiënten goed te kunnen vertegenwoordigen bestaat de cliëntenraad thans uit zeven leden met elk zijn/haar eigen aandachtsgebieden. De cliëntenraad bestaat uit:

 • Simon Schoen (voorzitter)
 • Hoi-Yan Chong (secretariaat, communicatie, juridische zaken)
 • Hans Rotering (financiële zaken)
 • Norbert bakker (lid)
 • Ronald van Scheijndel (lid)

De leden van de cliëntenraad zijn niet in dienst van het Waterlandziekenhuis. Derhalve is de cliëntenraad onafhankelijk en onpartijdig.

Contact met de cliëntenraad
Mocht u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties hebben, dan hoort de cliëntenraad dat uiteraard graag. De cliëntenraad hoort graag van u wat uw ervaringen zijn. Tenslotte wijst de cliëntenraad u er graag op dat, indien u een klacht heeft, u deze kunt richten aan de klachtencommissie of de klachtenfunctionaris.

Uw mail of brief kunt u richten aan de cliëntenraad: clientenraad@wlz.nl of Postbus 250, 1440 AG, Purmerend.

Meer informatie
Informatiebrochure Cliëntenraad WLZ
Jaarverslag Clientenraad 2014
Column Cliëntenraad, juni 2016

Verzorgende en verpleegkundige adviesraad (VAR)

De Verpleegkundige en verzorgende Adviesraad (VAR) is een adviesorgaan van het Waterlandziekenhuis dat gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt over zorginhoudelijke, onderzoeksmatige en onderwijskundige zaken voor zover zij betrekking hebben op de verpleegkundige en verzorgende aspecten. Door deze adviserende rol heeft de VAR vanuit de invalshoek van de verpleging en verzorging een stem in het beleid van de organisatie van het Waterland ziekenhuis.
De missie van de VAR is TOP zorg door TOP verpleegkundigen.

Om deze missie te bereiken heeft de VAR de volgende visie: Wij weten wat verpleegkundigen en verzorgenden belangrijk vinden. Wij zijn samen sterk. Wij zijn bevlogen. Wij zijn kritisch. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en passen deze toe.  Wij zijn proactief.

De VAR bestaat  uit:
Angelique Laan, verpleegkundige Acute Opnameafdeling
Anneke Hoogterp, verpleegkundige afdeling Beschouwend
Brenda Rijsbergen, verpleegkundige afdeling Snijdend
Cherith van Belle, verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp
Trudis Snuverink, praktijkopleider van het Oncologisch dagcentrum/ Multidisciplinair spreekuurcentrum

var@wlz.nl

 

ANBI-status Waterlandziekenhuis

Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland is door de Belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat donateurs hun giften aan genoemde ziekenhuizen kunnen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Bovendien hoeven genoemde ziekenhuizen geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over donaties en erfenissen die het ontvangt. Die donaties komen dus volledig ten goede aan het werk van genoemde ziekenhuizen.

RSIN 002840881