missie & visie

Het Waterlandziekenhuis voelt zich verantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg van alle inwoners van de regio Waterland. Binnen deze missie hebben wij de volgende ambities vastgesteld.

De zorgpartner in de regio Waterland

Het Waterlandziekenhuis wil voor de patiënt dé zorgpartner op het gebied van ziekenhuiszorg zijn in de regio Waterland. Patiënten kunnen met alle zorgvragen terecht in het Waterlandziekenhuis. Ook daar waar wij de zorgvraag niet kunnen beantwoorden, zorgen wij voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt.

Naast de zorgpartner voor de patiënt, wil het Waterlandziekenhuis ook dé partner zijn in de samenwerking met huisartsen, (academische) ziekenhuizen, en andere ketenpartners. Dit partnerschap is noodzakelijk om onze patiënten beter van dienst te kunnen zijn, de continuïteit van efficiënte zorg in de regio Waterland te waarborgen, ons huidige aanbod te kunnen bestendigen en uit te breiden met nieuwe vormen van zorg.

Passende medisch-specialistische zorg

Het Waterlandziekenhuis streeft ernaar de zorg rondom de patiënt te organiseren en af te stemmen op de vraag en behoefte van de patiënt. Tevens wordt proactief ingegaan op vragen uit onze markt op het gebied van ons zorgaanbod.

Betrokken en mensgerichte zorg

Betrokken en mensgerichte zorg staat in het Waterlandziekenhuis voor ondernemende zorg waarbij patiënten snel terecht kunnen met korte wacht- en toegangstijden in een open en gastvrije sfeer. Persoonlijke aandacht, het bieden van een patiëntvriendelijke en veilige omgeving en hulpvaardige medewerkers staan hierbij centraal. De belangrijkste primaire, ondersteunende en besturingsprocessen zijn hierop ingericht.

Stichting Waterlandziekenhuis
RSIN nummer 002840881

Kernwaarden

Onze waarden vormen de basisprincipes van ons handelen. Het zijn waarden die we als Waterlandziekenhuis belangrijk vinden bij de uitvoering van onze kerncompetenties. De onderstaande waarden zijn door medewerkers gekozen voor de komende beleidsperiode:

Patiëntgericht

We hebben een patiëntgerichte houding. De patiënt voert de regie over zijn behandeltraject. Samen met de professionals van het Waterlandziekenhuis wordt een zo optimaal mogelijk niveau van behandeling en welbevinden gerealiseerd.

Ondernemend

Als er iets moet gebeuren, gaan we meteen aan de slag. We gaan proactief in op vragen uit onze markt op het gebied van zorgaanbod, processen en organisatie en voelen ons verantwoordelijk voor het bieden van goede ziekenhuiszorg aan alle inwoners van de regio Waterland.

Professioneel

Onze professionals zijn bekwaam en bevoegd. Richtinggevend bij hun werk zijn de vigerende richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen of wat onder de beroepsgroepen gebruikelijk is. De inwoners van de regio Waterland kunnen vertrouwen op deskundige en veilige zorg.

Focus

Als aanvulling op onze waarden, ligt onze focus op de mens en het proces.

De mens

Menselijke interactie en respectvolle bejegening staan centraal in ons handelen. Wij bevorderen dat de patiënten door goede informatie en educatie zeggenschap over zijn of haar behandeling kunnen nemen en keuzes kunnen maken. Het Waterlandziekenhuis wil hierbij hoogwaardige en menselijke zorg bieden in een aantrekkelijke, prettige en warme omgeving die bijdraagt aan rust en genezing.

Het proces

Wij willen in de komende beleidsperiode de nadruk leggen op procesoptimalisatie in ons dagelijks handelen. Kern is het zo efficiënt mogelijk inrichten van zorgprocessen vanuit de gedefinieerde patiëntwaarde: alleen de stappen die waarde toevoegen voor de patiënt worden uitgevoerd in het zorgproces. Dit past in ons streven naar het continu verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van zorg voor onze patiënten.

Medisch profiel

Het fundament van het zorgaanbod van het Waterlandziekenhuis is basiszorg. De behoefte van de patiënt uit ons verzorgingsgebied staat hierbij centraal. Richtinggevend hierbij zijn de richtlijnen van wetenschappelijke vereniging of wat onder de beroepsgroepen gebruikelijk is (‘state of the art’). Een spoedeisende hulp en de intensive care ondersteunen deze basiszorg.

Focusgebieden

Naast dat we een goed basisziekenhuis willen blijven, willen we op enkele onderdelen de zorginhoudelijke ontwikkeling een extra impuls geven.

Pijnservice

Naast genezing is pijnbestrijding- en stilling één van de belangrijkste wensen van patiënten. Goede pijnstilling bevordert snellere genezing, maar zorgt ook voor tevreden patiënten. Het belang van pijnservice en de vraag naar pijnbestrijding zullen in de komende jaren stijgen. De huidige pijnservice in het Waterlandziekenhuis moet zich verder ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de (stijgende) vraag en wensen van patiënten en huisartsen.

Oudere patiënt

De regio Waterland vergrijst sneller dan landelijk. Het Waterlandziekenhuis wil de oudere patiënt beter opvangen en betere zorg bieden. Hiertoe is het van belang een integrale diagnostiek en behandeling van ouderen in te voeren. Regionale samenwerking tussen alle betrokken partijen is nodig om zorg, wonen en welzijn goed op elkaar af te stemmen.

Beleidsthema’s

Patiënt

Onze primaire doelstelling is specialistische zorg te bieden die toegankelijk is en die is afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt. Wij bieden onze patiënten:

  • Veilige en professionele zorg op maat
  • Betrokkenheid, vriendelijke bejegening en persoonlijke aandacht
  • Een helende omgeving gericht op stressreductie en welbevinden
  • Snelle service en dienstverlening, patiëntvriendelijke processen in de hele keten
  • Goede nazorg

Kwaliteit en veiligheid

Het doel is in de planperiode te komen tot een geïntegreerd kwaliteit- en veiligheidsysteem om te waarborgen dat patiënten goede en veilige zorg ontvangen. Wij sturen systematisch op kwaliteitsverbetering en het inzichtelijk maken van kwaliteit.

De komende periode zal nog meer geïnvesteerd worden in het creëren van een omgeving van vertrouwen en veiligheid, waarin iedereen in de organisatie zich toetsbaar durft op te stellen, men zich veilig voelt om elkaar aan te spreken, een omgeving waarin we laten zien wat we doen en open staan voor ideeën van anderen.

Medewerkers

Het Waterlandziekenhuis blijft investeren in de vitaliteit van de medewerkers, in eigentijdse organisatievormen waarbij professionele autonomie en tijd en aandacht voor de patiënt centraal staan. De komende beleidsperiode werken wij de ambities voor ons personeelsbeleid aan de hand van 5 thema’s uit:

  • Leefstijl: gezond en veilig (leefstijl) gedrag van medewerkers, gekoppeld aan veilige zorg voor patiënten
  • Inlevingsvermogen: voortdurende afstemming van de passie, taken, ambities van de medewerker met de ambities van het Waterlandziekenhuis
  • Leervermogen: voortdurend leer- en ontwikkelmogelijkheden bieden voor alle medewerkers
  • Zingeving: aansluiting bij de bezieling in het werk om trots en zelfvertrouwen te verstevigen
  • Mobiliteit: aantrekken en doorstromen van talent.

Samenwerking

Wij zijn dé zorgpartner in de regio Waterland: voor de patiënt, de huisartsen, ziekenhuizen, verzekeraars en andere ketenpartners. Goede samenwerking tussen de zorgverleners zorgt ervoor dat wij de zorgvraag van patiënten adequaat kunnen beantwoorden. Processen moeten goed georganiseerd zijn en moeten zonder hindernissen tussen de eerste, tweede en derde lijn verlopen. Een goede afstemming met ketenpartners is daarom noodzakelijk.

Financiën

Een gezonde financiële situatie is van groot belang voor de continuïteit van het Waterlandziekenhuis. In plaats van alleen te sturen op kosten, zal er in de aankomende beleidsperiode een slag gemaakt worden om op resultaat te sturen.

Om te kunnen verbeteren en onze ambities waar te maken, is het noodzakelijk om te meten en evalueren op alle resultaatgebieden. In de komende beleidsperiode zal dan ook naast rendement gestuurd worden op niet-financiële resultaatgebieden als zorgprocessen, kwaliteit, veiligheid, medewerker- en patiënttevredenheid.

Einddoel is om tot een zo efficiënt en effectief mogelijke bedrijfsvoering te komen.

Huisvesting

Vastgoed zal in de aankomende jaren een belangrijk thema worden in het Waterlandziekenhuis, omdat er veel plannen liggen voor bouwkundige aanpassingen. Het Waterlandziekenhuis zal dan ook moeten worden onderzocht of de bouwkundige aanpassingen in de aankomende jaren passen binnen het financieel kader van het ziekenhuis.

ICT

Om de komende beleidsperiode de nadruk te kunnen leggen op procesoptimalisatie in ons dagelijks handelen, is ondersteuning door ICT een noodzakelijke voorwaarde. Wij stellen het individuele zorgproces van de patiënt centraal, waarbij ICT voorziet in de ondersteuning. Deze ondersteuning door ICT is van groot belang voor het behalen van de doelen die gesteld zijn voor de komende beleidsperiode, het raakt alle beleidsthema’s.

De komende jaren zal de rol van ICT in de zorg aan betekenis duidelijk toenemen. Het Waterland wil daarin een goede en snelle volger zijn.